Hovedpersoner under presentasjon av Mira-prosjektet: Vidar Hellerud, Rådgiver Drift ved MIRA IKS, Prosjektleder i Sweco AS, Hilde N. Aas, rådgiver i Cowi, Olav Solheim og prosjektleder i Kjeldaas AS, Hendrik Panman.

Utfordringer i kø på Romerike

11.01.2018

Prosessen med etablering av det nye renseanlegget og tilstøtende infrastruktur til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS, MIRA, viser at samhandling er hel avgjørende for å lykkes i store VA-prosjekter.

 

Og utfordringer var det nok av i dette prosjektet, som er et av de største VA-prosjektene i Norge de siste årene.  Et splitter nytt renseanlegg på Tangen i Sørum ble tatt i bruk i november i fjor, men MIRA-prosjektet er langt mer enn et nybygg. MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet kommuner.

Behov for nytt renseanlegg

De tre kommunene hadde gamle og slitte avløpsrenseanlegg. Kommunene er typiske vekstkommuner, og myndighetenes krav til stadig bedre avløpsrensing gjorde det nødvendig å gå sammen om et nytt renseanlegg. I tillegg til selve renseanlegget er det etablert et nytt transportanlegg med overføringsledninger på totalt 35 kilometer. Det er også etablert en rekke nye pumpestasjoner og annen nødvendig infrastruktur.
Renseanlegget på Tangen i Sørum kommune hadde offisiell åpning 24 november 2016. 
Under Hallingtreff ble MIRA-prosjektet satt under lupen for å dele erfaringer og synspunkt fra byggherre, rådgivere og entreprenør.

Krevende prosjektlederjobb

Vidar Hellerud, Rådgiver Drift ved MIRA IKS, hadde det krevende oppdraget med å koordinere prosjektet fra planprosess til sluttføring. Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum vedtok i slutten av 2012 å stifte selskapet Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS. I 2017 ble også Gjerdrum kommune med i selskapet.
Kommunene på Midtre Romerike hadde alle behov for oppgradering av sine renseanlegg. Allerede i 2006 startet arbeidet med planlegging av et nytt renseanlegg, og det tok 11 år før det moderne felles renseanlegget sto ferdig Hellerud var ærlig på at framdriftsplanen var i strammeste laget da prosjektet til 550 millioner kroner skulle realiseres.

Stort arbeidspress

-Alle involverte var ikke like løsningsorientert. Det var et stort arbeidspress på de ulike aktørene, og i flere tilfeller kunne vi vært tidligere ute med ulike tiltak i prosessen. 
Alle overlevde, selv om det var noen som jobbet både dag og natt for å få prosjektet i havn, sa Hellerud.
Vi opplevde det vanskelig å sette de rette grensesnittene. Det var utfordrende spesielt for rådgiverne og også for entreprenørene, innrømmet Hellerud videre. Detaljprosjektering av ledningsnettet ble tildelt Sweco og Cowi og Kjeldaas tok seg av boreoppdragene.

For kort prosjektperiode
Prosjektleder i Sweco AS, Hilde N. Aas, tok for seg arbeidet med etablering av pumpestasjoner, lange overføringsledninger, de omfattende geotekniske undersøkelsene og stabilitetsberegningene.  
Prosjekteringen startet i januar 2014 og hadde egentlig bare seks måneder på seg til å prosjektere hele ledningsstrekket.
-Det var et vanvittig arbeidspress, og vi klarte da heller ikke å utarbeide komplette entrepriser på så kort tid. Totalt ble det utlyst sju entrepriser, der både store og små entreprenører arbeidet side om side på en god måte.
Andre utfordringer var kryssing av Gardermobanen, E-6, og raviner som fredet. Det tok sin tid. Store deler av traseen gikk over private jorder, og kontakt med grunneiere var krevende og tok svært lang tid. 

-Traseen måtte justeres, blant annet som følge av geotekniske undersøkelser og noen grunneiere, fortalte Hilde N. Aas. Her måtte det tas hensyn både til mandeltær og den lille mort-fisken. Det sier noe om allsidigheten i utfordringene. Aas etterlyste behovet for flere kontrollører som kunne følge opp på vegne av byggherre.

Må forberede søkerprosessen

Rådgiver i Cowi AS, Olav Solheim, tok for seg søknadsprosessene med mange involverte etater, samt betraktninger rundt etablering av sjøledning i Glomma og Leira.
Cowi gjennomførte sju kontrakter med kryssinger under Glomma med PE-ledninger i dimensjoner på 315 og 350 mm. En av pumpeledningene ble lagt i vann og var på hele 7400 meter.

I et prosjekt av denne størrelsen er det en rekke etater som blir involvert. Behandlingstiden hos offentlige myndigheter kan være utfordrende. Fylkesmann og NVE tar ofte svært lang tid. Derfor er det viktig å beregne nok tid i selve søknadsprosessen, sa Solheim.

Store dimensjoner og store maskiner

Prosjektleder hos entreprenørfirmaet Kjeldaas AS, Hendrik Panman, ga et innblikk i utfordringene med styrte boringer under Glomma. Han fortalte om selskapets erfaringer med forundersøkelser, modifisert totalentreprise, offentlige anskaffelser og gjennomføring. Her sto utfordringene i kø blant annet på grunn av stor vannføring i Glomma.

Den lengste styrte boringen var på 1.300 meter. Derfor måtte det benyttes store dimensjoner på borestengene, og Panman ga en grundig innføring i prinsippene for styrt boring i sin del av presentasjonen på Hallingtreffet. Anleggsarbeid på vinterstid var også utfordrende for Kjeldaas AS, da det dannet seg is inne i rørene. Det var bare noen av utfordringene entreprenøren møtte i dette prosjektet.

Et moderne anlegg

MIRA har nå fått et flott og rasjonelt renseanlegg og moderne overføringsanlegg med buffertanker for å ta bort toppene i overløpene. En rekke delegasjoner har vært på besøk ved anlegget, for å få innblikk i driften av et topp moderne anlegg.
Det ble understreket at ansatte som skal ta over drifta er en viktig ressurs, både for videre engasjement og for gode løsninger. Grensesnitt på entreprenører/fag er også viktig, men viste seg vanskelig i dette prosjektet.
Prosjektet viste også at rådgiverselskapene er i stand til å samarbeide, i dette tilfellet Cowi og Sweco.
Espen Killingmo i Sweco understreket i den påfølgende samtalen at samarbeid mellom konsulentselskapene bør være en selvfølge i store prosjekter. Budsjettet var på 550 millioner kroner, en bevilgning som viste seg å holde i prosjektperioden.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner