Norsk Vann rapporten beskriver hvilke muligheter vannbransjen har for å redusere investeringsbehovet ved å forbedre drift- og vedlikeholdsarbeidet. Illustrasjonsfoto: Odd Borgestrand

Spennende lesning om verdiforvaltning i norsk vannbransje

23.10.2018

Norsk Vann er kommet med en ny og spennende rapport som også angår alle som er opptatt av infrastrukturen i norsk vannbransje, inkludert medlemmer i RIN og SSTT. Rapporten har fått navnet Verdiforvaltning av vann og avløpsinfrastruktur.

Nye nasjonale forskrifter, økte investeringsbehov, klimatilpasning, utilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft, mangelfullt datagrunnlag og fokus på gebyrnivå er sentrale områder som blir tatt opp i rapporten, som for øvrig er til salgs gjennom VANNbokhandelen.

Rammevilkår
I omtalen av rapporten skriver Norsk Vann blant annet: Bransjen sine muligheter til å møte utfordringene avhenger av rammevilkårene de til enhver tid må forholde seg til, og av disse er gebyrinntektene av spesielt stor betydning. Gebyrinntektene skal finansiere kommunenes drifts- og investeringsbehov for VA-tjenestene fra år til år og er regulert i henhold til selvkostprinsippet. Dette innebærer en inntektsnøytral drift, å unngå kryss-subsidiering av kommunale tjenester og rettferdighet mellom dagens og fremtidige generasjoner for gebyrinnbetalinger (generasjonsprinsippet). Effektiv forvaltning av anlegg og verdier er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte, og måten vedlikeholds- og investeringsbeslutninger blir tatt på er her av stor betydning. 

Finansiering og forvaltning
Denne rapporten kartlegger hvor vannbransjen står i forvaltningsarbeidet, gir eksempler på egnet forvaltningspraksis og kommer med anbefalinger for arbeidet fremover. Dette innebærer å vurdere ulike tilnærminger til finansiering og forvaltning av tjenestene. Betegnelsen forvalter benyttes gjennomgående i rapporten og inkluderer beslutningstakere, øvrige planleggere og utførende. Dette er i tråd med NS-ISO:55000 som definerer forvaltningsbegrepet i videste betydning, fra organisering og planlegging av VA-tjenesten til implementering gjennom løpende drift og vedlikehold av anleggene.

Rapporten har to hoveddeler
Først gjøres det en gjennomgang av prinsipper og metoder for forvaltning av VA-anlegg, omtalt som verdiforvaltning av VA-anlegg. I del to foretas det en gjennomgang av prinsipper for forvaltning av verdiene. I denne delen er finansieringsmekanismer og verdisettingsprinsipper vektlagt. Dette har stor innvirkning på beregning av livssykluskostnader for ulike rehabiliterings- og fornyingstiltak samt den overordnede finansieringen av VA-tjenestene i et flergenerasjonsperspektiv. For å få frem helheten og kompleksiteten i problemstillingene må begge hoveddelene ses i sammenheng.

Mulig å redusere investeringsbehovet
Videre beskrives hvilke muligheter vannbransjen har for å redusere investeringsbehovet ved å forbedre drift- og vedlikeholdsarbeidet. Drifts- og vedlikeholdsaktiviteter kartlegges, det vurderes om disse skal finansieres over driften eller som investeringer og ulike metoder for finansiering av aktivitetene gjennomgås. Effekten av vedlikeholdstiltak på ytelse og restlevetid er i stor grad lokalt betinget, og rapporten gjør derfor ikke noe forsøk på identifisering av dette på et generelt nivå.
Det gis eksempler på ulike finansieringsmodeller for VA-tjenestene ut fra behovene til forvaltere av VA-infrastruktur i Norge og det utarbeides forslag til hvordan gapet mellom finansiering, planlegging, forvaltning og regnskapsførsel kan reduseres innenfor selvkostregimet.

Rapporten er skrevet av Håkon Reksten og Mareike Anika Becker i Norconsult.  (Kilde Norsk Vann)

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner