Fra 48 til 6 prosent lekkasjetap på 5 år

30.10.2018

FjellVAR as, som er heleid VAR selskap av Fjell kommune utenfor Bergen har de siste årene jobbet systematisk med lekkasjesøk, og er nå nede i en lekkasjeprosent på seks. Ingen andre kommuner i Norge kan vise til tilsvarende lav lekkasje i sitt ledningsnett. I 2011 forsvant 48 prosent av vannet på vei til abonnentene.

Bildet: Driftsformann Cato Dahle (t.v( og  prosjektleder Tore Brakstad i i FjellVAR as vil få et stort område å dekke med sine VAR-tjenester i årene som kommer. FjellVAR er godt i gang med nyetablering og fornyelse av vann- og avløpsnettet mellom de mange øyene i den nye storkommunen.

FjellVAR as har investert i en heltidsstilling som lekkasjesøker. En rekke ventiler er skiftet ut, mengdemålere er montert og alle lekkasjer som blir oppdaget blir reparert så raskt som praktisk mulig. Eksterne entreprenører har rammeavtale med FjellVAR, og de sørger for rask utbedring av alle innrapporterte lekkasjer, forklarer prosjektleder Tore Brakstad.

Rask utførelse
Eneste mulighet for å redusere svinnet av renset vann er systematisk gjennomgang av ledningsnettet. Det holder ikke med flotte konsulentrapporter som understreker et behov. Jobben må utføres så raskt som mulig, og midler til dette vedlikeholdet må være en naturlig del av driftsbudsjettet, mener Brakstad.
Vannforbruket i Fjell kommune ligger i dag på samme nivå som i 2007. På disse 11 årene har innbyggertallet økt kraftig. Kommunen har nå 26.000 innbyggere.

FjellVAR er opptatt av å tette lekkasjer også på det private stikkledningsnettet. Det betyr at de først undersøker nøyaktig hvor lekkasjen befinner seg, og dersom det blir påvist lekkasje på det private nettet vil huseier bli pålagt utbedring innen en bestemt tidsfrist. Dersom dette pålegget ikke blir fulgt opp vil FjellVAR sørge for at jobben blir gjort, og huseier må betale regningen. Vi lager ikke problemer for folk, understreker driftsformann Cato Dahle. Dersom vi går inn på privat grunn ordner vi alltid opp etter oss, sier han.

Kvaliteten på ledningsnettet
En stor del av lekkasjene kommer fra dårlige PVC-ledninger fra 1970 og 1980-tallet. Jobben med omfyllingsmasser ble utført på en slett måte i denne perioden, og noen ledninger ligger direkte på fjell. Dessuten oppstår lekkasjer i forbindelse med klaver. Aluminiums klaver er den største utfordringen. Tilstanden både på duktile rør og PE-rør er meget bra.
På avløpssiden er det utført flere store prosjekter. Her handler det om innlekk og overvannsproblematikk. Vi har fortsatt mye arbeid som venter, men arbeider også her systematisk for å redusere innlekking. En rekke betongkummer er skiftet ut, og det har gitt positive resultater.
FjellVAR har en klar filosofi på hvordan vann- og avløpsnettet skal vedlikeholdes og fornyes.
På hovedledninger har det i stor grad vært benyttet det duktile støpejern for å holde rett pH ut på nettet, men i de siste prosjektene har FjellVAR i økende grad gått over til PE-ledninger både for vann og avløp.

 Ny kommune
1.januar 2020 blir Fjell, Sund og Øygarden kommuner slått sammen til èn kommune, og Øygard kommune blir det nye navnet på øyriket vest for Bergen.  Dette er tre kommuner som har samarbeidet i flere år og har en felles forståelse for behovene innen vann og avløp. FjellVAR har allerede overtatt driften av vann, avløp og renovasjon i nåværende Øygarden kommune.
Sund kommune har i mange år benyttet PE, mens Øygarden har benyttet både PE og PVC trykkrør.
Helsveisede løsninger er det beste argumentet for bruk av PE, mener Brakstad, som understreker at materialvalg blir avgjort for hvert enkelt prosjekt, samtidig som det er viktig å tenke helhet i ledningsnettet.

Mye på gang
De to trekker fram store oversiktskart der ledningsnettet er tegnet inn og hvor utførte og planlagte prosjekter kommer klart fram. Det er ingen tvil om at FjellVAR vil bli en stor og god kunde for rørleverandører i årene som kommer. Her er det mye som skal utføres både på land og til sjøs. De snaue 40.000 innbyggerne i nye Øygard kommune skal ha en trygg og god service innen vann og avløp. I dagens Fjell kommune er det tre drikkevannskilder, seks høydebasseng, to vannrenseanlegg og 16 renseanlegg for avløp.

I løpet av kort tid vil nye Øygard kommune bli «ett vannrike». Sammenkoblingen vil skje suksessivt og det blir dermed èn ringledning for hele kommunen, der vannet kan styres begge veier.

Imponerende årsmelding
Det er få selskaper som legger større vekt på informasjon til sine brukere enn FjellVAR.  Årsmeldingen som går ut til hele kommunen er et imponerende oppslagsverk på 52 sider. Her redegjøres det for utbyggingsprosjekter og målområder innen vann- avløp og renovasjon. Videre får leserne innblikk i styrets rapport, resultatregnskap og balanse i dette kommunale aksjeselskapet.
-Det er viktig at vi synliggjør hva vi bruker VAR-avgiftene på, sier Tore Brakstad.
I oversikten over utbyggingskostnader er det detaljert oversikt over kostnadsrammer, sluttkostnad og avvik på de enkelte prosjektene. Den totale kostnadsrammen for 28 gjennomførte prosjekter var beregnet til nærmere 221 millioner kroner. FjellVAR har gjennomført prosjektene for snaue 202 millioner kroner, altså 19 millioner mindre enn prosjektert. Slike tall er selvsagt hyggelig å offentliggjøre.

FjellVAR har for den siste femårs perioden vært tydelig på sine målsettinger. Først står målet om best organisering av VAR-tjenester i hele landet. FjellVAR skal videre levere nok drikkevann med høy kvalitet, innen avløp skal det ikke forekomme forurensning som skader natur og miljø. Selskapet skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, den skal være kommunens fremste miljøbedrift, best på kundeopplevelse og den mest attraktive VAR-arbeidsplassen. I årsmeldingen for 2017 mener selskapet at de fleste målene er nådd.

Det mest oppsiktsvekkende
er reduksjonen i lekkasjer på vannledningsnettet. Det har sunket jevnt og trutt siden 2011, da 48 prosent av alt renset vann ble borte på veien. I 2012 var dette redusert til 36 prosent. Året etter ble prosenten forbedret til 26, for så å komme ned på 18 prosent i 2015. I 2017 er altså tallet helt nede på seks prosent.
Det er også verd å merke seg at fravær på grunn av ulykker i arbeid har ligget på null prosent de siste fem årene, og selskapet ble IA-bedrift i år. Arbeidsmiljøundersøkelsen konkluderer med at selskapet har ansatte med god motivasjon og høy trivsel.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner