Olimbs markedssjef Peer-Christian Nordby og anleggsleder på vanninstallasjoner Christoffer Krabbsjö (t.h.) opplever økt interesse for rørfornying som følge av fokuset på vannkvalitet.

22 utstillere får plass på Hallingtreff

18.11.2019

Olimb Rørfornying og PAM Norge er to av utstillerne som har sikret seg plass under Hallingtreff 2020 på Geilo. Alle de 22 utstillerplassene er nå fordelt, og dessverre var det mange relevante aktører som heller ikke denne gang fikk plass i Vestlia-hallen. Snart er det også helt fullt blant deltakere. Pågangen er meget god, og det er smart å melde seg på en av de første dagene.

-Den totale kapasiteten på Vestlia Resort er 280 deltakere, inklusiv utstillerne, og slik pågangen har vært de siste par ukene vil det ikke gå mange dagene før vi må sette strek, sier Lars Riise i Hallingplast AS.
Han er medlem av arrangementskomiteen og har et overordnet ansvar for bookingen sammen med Vestlia Resort.
-Vi har satt et tak på 20 utstillere i tillegg til medarrangørene Rørinspeksjon Norge og SSTT for å unngå at Hallingtreff blir en stor markedsplass. Utstillere som ikke har fått plass denne gang er selvsagt velkommen som deltakere og kan dermed knytte gode kontakter på den måten.
Med begrenset deltaker-kapasitet vil vi fortsatt prioritere konferansedeltakere som kommer til Geilo for å få faglig påfyll og være en aktiv del av den tankesmia vi ønsker å være, sier Riise.

Olimb Rørfornying har deltatt på samtlige Hallingtreff siden starten for 23 år siden, de første årene også som medarrangør. Denne høsten har VA-dagene rundt om i landet vært viktige regionale arenaer for alle som jobber med vann og avløp i kommuner og ved private vann- og avløpsverk. Olimb deltok i tillegg med egen stand under Bygg Reis Deg, som samlet over 40.000 besøkende.
-Det har også vært en god mulighet for oss i Olimb til å snakke med praktikerne i bransjen om våre løsninger for gamle rør, og det vil vi selvsagt også gjøre på Hallingtreff, sier markedsansvarlig Peer-Christian Nordby. For Olimb har Hallingtreff alltid stått høyt på agendaen.

No-Dig øker farten på ledningsfornyelse
-Det sier seg selv at å grave opp alle elendige vann- og avløpsledninger for å skifte dem ut med nye, er en håpløs oppgave. Med NoDig-metoder kan eksisterende ledninger fornyes innvendig og nye rør kan etableres raskere enn ved tradisjonell graving, med minimal inngripen i miljø og infrastruktur. Gjennom å ta i bruk ulike gravefrie løsninger vil mange kommuner og ledningseiere oppleve at fornyelsestakten øker. Dette har vært hovedbudskapet til Olimb Rørfornying og Olimb Anlegg når  vi høst har reist rundt på bransjetreff og møtt driftspersonell og VA-ansvarlige i kommuner over hele landet, sier Nordby videre.

Foregangskommuner
Han trekker fram Bergen som en av foregangskommunene som jobber kontinuerlig med å holde fornyelsestakten oppe, og som alltid vurderer gravefrie løsninger først. Olimb Rørfornying har rehabilitert flere gamle vannledninger for Bergen kommune med metoden tettilsluttet rør.
Malvik i Trøndelag er et annet eksempel på en kommune som tar skikkelig tak i vedlikeholdsetterslepet. Frem mot 2030 skal kommunen investere 1,2 milliarder i fornyelse av vann- og avløpssystemer. Olimb Anlegg jobber i dag for Malvik kommune med å føre frem en 1200 meter lang ny hovedvannledning ved hjelp av retningsstyrt boring under bakken, i et område med fredede fornminner. Kapasitet og ressurser til å følge opp VA-området er også en utfordring i mange små kommuner, i tillegg til mangel på kvalifiserte ingeniører som kan prosjektere og følge opp VA-prosjekter.

Vil øke kunnskapen
-Vårt mål er at mange flere kommuner, uansett størrelse, skal tenke smartere ledningsfornyelse. Da må kunnskapen om mulighetene i kommunene økes, og terskelen for å prøve nye ting må ned. Vi vil gjøre det vi kan for at så skjer, og ønsker alle nysgjerrige ledningseiere velkommen til å ta kontakt med oss. Være seg på vår stand når vi kommer til Hallingtreff, eller når som helst via web eller telefon.
-Hos oss er gode råd om ledningsfornyelse alltid gratis, lover Nordby.

Fokus på mottakskontroll
PAM Norge er en del av Saint-Gobain Byggevarer AS, og leverer rør, rørdeler og ventiler til det kommunale vann- og avløpsnettet og til kraftbransjen. I tillegg leverer selskapet MA-rør, deler og koblinger til VVS-bransjen for innomhus bruk. PAM Norge har de siste årene vært aktive utstillere og deltakere også med faglige innlegg under Hallingtreff.
Under VA-dagene for Østlandet i Tønsberg nylig var mottakskontroll hovedfokuset på PAM-Norge sin stand, og teknisk sjef i selskapet, Ole-Jakob Bjerke, gjentar gjerne sitt budskap om bedre mottakskontroll også på Hallingtreff 2020.
-Dersom vi skal sikre 100 års levetid på vårt ledningsnett må vi ta tak i mottakskontrollen. Alle leverandører har kvalitetssikret produktene og løsningene som sendes ut fra fabrikkene, men likevel oppstår det feil og mangler på nyanlegg. Jeg tror vi feiler en del på transport og mottak. Det er viktig at bestillere får de produktene de faktisk har beskrevet, og kontrollerer dette når produktene ankommer byggeplass eller anleggsområde.

Må fjerne unødige feil
-Vi trenger bedre tallmateriale på hvor det går galt. Det er lett å tro at mye skjer under transport og håndtering i forbindelse med lasting og lossing, men dette må vi undersøke nærmere. Vi er også forundret over at det tar lang tid før vi får tilbakemelding om feilleveranser når disse oppstår. Det betyr at det svikter i mottakskontrollen. Det er en kjent sak at operatører ute i felt «plutselig» oppdager at de har fått feil pakninger eller andre deler, og dermed stopper arbeidene opp. Dette er helt unødige feil som både fordyrer og forsinker prosjektene, mener Ole-Jakob Bjerke. Han er ikke ute etter å tråkke noen på tærne, men håper at bransjen sammen kan rydde bort noen av de unødvendige svakhetene i prosjektgjennomføringen.
Bjerke mener mottakskontrollen er best hos de store entreprenørene, rett og slett fordi disse har gode rutiner på dette området. Det er på de mellomstore og mindre anleggene det er behov for en styrking av mottakskontrollen, mener han.
-Her handler det først og fremst om å vekke bevisstheten for å fange opp hvor det går galt, sier Bjerke som sammen med flere kolleger blir å treffe på PAM Norge-standen i Vestliahallen på Geilo 13.-15.januar.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner