Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Norsk Vann direktør Thomas Breen er to av foredragsholderne som møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl kan ønske velkommen til Hallingtreff 2020.

Vi er stolt og glad over å samle mange foredragsholdere med god kompetanse innenfor sine ulike fagfelt. Selvsagt setter vi ekstra pris på at Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og den nye direktøren i Norsk Vann, Thomas Breen, deltar på årets Hallingtreff med sine innspill av næringspolitisk art. Majoriteten av forelesere har sitt daglige virke innenfor verdikjeden som vannbransjen er en del av.

Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen har vært næringsminister i Erna Solbergs regjering siden januar 2018. Tidligere var han kunnskapsminister fra 2013 til 2018. Han var stortingsrepresentant for Telemark i to perioder fra 2009 til 2017. Isaksen er oppvokst i Porsgrunn, og har mastergrad i statsvitenskap fra universitetet i Oslo. I tillegg har han idèhistorie og medievitenskap i sin fagkrets. Han har vært innom journalistikken i flere perioder, blant annet i Porsgrunns Dagblad og i Varden. Isaksen holder sitt foredrag tirsdag 14.januar kl. 13.15

Thomas Breen, Direktør i Norsk Vann
Det er en praktiker med politisk erfaring og påvirkningskraft som har inntatt direktørstolen hos Norsk Vann på Hamar. Den tidligere stortingsrepresentanten, 46-åringen Thomas Breen, innrømmer åpent at han har sovet i timen når det gjelder vannbransjens funksjon og utfordring. Men nå har han våknet og setter på vekkerklokka både for politikere og media.
Breen er stolt av sine røtter. Han kommer fra den lille Østerdalskommunen Folldal, med snaut 1.600 innbyggere. Her vokste han opp med en gruvearbeider og fagforeningsmann til far og hjelpepleier og tillitsvalgt til mor.
Så lenge Norsk Vann er eid av kommunene er det avgjørende at vi når ut med et budskap til rådmenn og lokalpolitikere om viktigheten av et trygt drikkevann og sikker avløpshåndtering.  Det er bekymringsfullt at spesielt mange små kommuner ikke har bygget opp gode fagmiljøer gjennom et interkommunalt samarbeid, mener Breen. Han holder sitt foredrag «En vannbransje på ørkenvandring mellom departementer. Hva skjer?» Onsdag 15.januar kl.08.45

Steinar Tragethon, daglig leder i Hallingplast AS
Steinar Tragethon er den markante lederen av Hallingplast AS som i 2019 kan markere 50 års jubileum. Steinar er stolt over tittelen rørleggermester, men det er som bedriftsleder han har gjort seg bemerket med sitt fokus på produktutvikling og nærhet til sine kunder i inn- og utland. Det er ingen tvil om at Steinars interesse og innsikt for moderne rørproduksjon har ført Hallingplast til et høyt internasjonalt nivå. Hallingplast AS er i dag en av Nordens største og mest moderne plastprodusenter. Nærheten til kunden er god, og fabrikken har god kontakt med fagfolk i vannbransjen- og anleggsmiljøet som er opptatt av å finne nye og enkle løsninger. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og har levert gode resultater gjennom 50 år, stabil drift og god vekst. Tirsdag 14.januar kl. 08.00

Øystein Bjørløw, teknisk rådgiver, Kjeldaas AS
Øystein Bjørløw har lang og allsidig erfaring fra både kommunal forvaltning og privat entreprenørskap. Nå er han det han selv betegner som "en potet" hos entreprenørselskapet Kjeldaas AS i Sande kommune. Det betyr at han kan løse en rekke oppgaver som oppstår under daglig drift i et selskap av denne størrelsen. Under årets Hallingtreff tarhan oss med på en historisk reise i norsk vannbransje. Tirsdag 14.januar kl.08.25

Øyvind Tåsåsen, prosjektleder Lillestrøm kommune
Øyvind Tåsåsen var prosjektleder for et omfattende samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo og Nittedal kommuner, Nedre Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike vannverk i perioden 2017-2019. Prosjektet hadde et mål om å redusere utslipp av avløpsvann til Nitelva til null. Nittedal kommune fører nå alt avløpsvann til Nedre Romerike avløpsselskap. Anlegget et dimensjonert for å ta seg av befolkningsveksten i Nittedal og de deler av Lillestrøm som anlegget betjener, 50 år fram i tid.
To nye avløpspumpestasjoner var en viktig del av prosjektet. Videre ble det etablert 15.000 meter PE-ledninger for vann og avløp i den fredede Nitelva. Etter flere Prosjektet blir betegnet som en spennende reise med mange aktører involvert og en bredt sammensatt prosjektledelse. Godt samarbeid og gjensidig tillit har vært nøkkelordet. 
Tirsdag 14.januar kl. 10.05

Pål Henriksen, prosjektleder Entreprenørservice AS
Pål Henriksen er prosjektleder i Entreprenørservice AS. Entreprenørservice AS er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS. Selskapet tar på seg oppdrag innen boring, fundamentering og sprøytebetong, og har en maskinpark og utstyr som gjør dem i stand til å utføre alle typer små og store oppdrag innen disse fagområdene. Under Hallingtreff skal han fortelle om sine erfaringer som prosjektleder for en fjellboring på 710 mm avløpsrør og signalkabler 
Dette var et omfattende samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo og Nittedal kommuner, Nedre Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike vannverk. For Entreprenørservice var dette oppdraget først og fremst utfordrende på grunn av geologien. Området er nær Oslofeltet med mye dårlig fjell og løsmasser. Veksling mellom fjell og løsmasser er alltid utfordrende, men i dette prosjektet lykkes vi godt. Vi hadde et avvik på under èn prosent både høyde- og sideveis på en lengde på 240 meter, slår prosjektleder Pål Henriksen i Entreprenørservice fast. Tirsdag 14.januar kl. 10.05

Thomas Meisfjord, virksomhetsleder, Eidsvoll kommune
Thomas Meisfjord har bred kommunalteknisk erfaring. Han er en entusiast etter å finne nye løsninger som kan føre til effektivisering av offentlig sektor. Under Hallingtreff skal han ta for seg temaet "Samspill inn i framtiden". Eidsvoll er den kommunen som virkelig ønsket å øke effektiviteten på prosjektene. Vi får høyere aktivitet i egen organisasjon og vi bruker mye mindre tid på endringsmeldinger. Vi får en mye sunnere kontraktsgjennomføring og vi får en faglig utvikling internt.  Samspillsordet er jeg egentlig ikke så veldig komfortabel med, men jeg vil gjerne snakke om totalentrepriser med løsningsforslag for hele VA-bransjen. Dette skal da handle både om prosjektering og gjennomføring. Dette er måten vi gjerne vil jobbe på i årene som kommer, sier han.
Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Ole Erik Thingstad, leder prosjektavdelingen, Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune sammen med Nordby Maskin AS har i år foretatt rehabilitering av vannledningsnettet fra Minnesund til Odalsveien, en strekning på inntil 10 km som totalentreprise. Eksisterende vannledning er i all hovedsak 200 mm asbestledning lagt på 1960- tallet. Enkelte deler av traséen er rehabilitert i nyere tid med 225 mm PVC, men blir nå oppdimensjonert til  315mm og 400mm PE.
- Vi er fornøyd med entrepriseformen og vil gjerne ha flere prosjekter med totalentreprise. Vi har også hatt dialogkonferanse for å få flere entreprenører til å tenke på totalentreprise som kontraktsform.
Det er mulig noen entreprenører er redd for grunnforholdene. I dette prosjektet har det vært noen utfordringer ved at eksisterende ledning er lagt grunt, og det har skapt noen utfordringer, siden vi har blokket en stor del av strekket. Dialogen med entreprenør har vært god hele veien, og dermed har det heller ikke vært de store diskusjonene underveis, sier Thingstad. Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Stian Elvik, kontrollør, Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune sammen med Nordby Maskin AS har i år foretatt rehabilitering av vannledningsnettet fra Minnesund til Odalsveien, en strekning på inntil 10 km som totalentreprise. Eksisterende vannledning er i all hovedsak 200 mm asbestledning lagt på 1960- tallet. Enkelte deler av traséen er rehabilitert i nyere tid med 225 mm PVC, men blir nå oppdimensjonert til  315mm og 400mm PE. Stian Elvik har fulgt prosjektet tett og vil formidle sine inntrykk i samarbeid med med Ole Erik Thingstad. 
Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Kristian Tangen, Prosjektleder Nordby Maskin AS.
Kristian Tangen er prosjektleder i Nordby Maskin AS, et firma som i 2020 kan markere 30 års jubileum.Nordby Maskin er en totalleverandør innen grunn- og utomhusarbeid.
-Vi var glad da Eidsvoll kommune utlyste rehabilitering av hovedvannledning som en totalentreprise, og godt fornøyd med at vi vant anbudsrunden. Dette er en entrepriseform vi liker, ved at vi kan ta hånd om hele prosjektet fra planlegging til prosjektering og gjennomføring. Vi har både kompetansen og det maskinelle utstyret for å utføre denne typen jobber. Nå ble det mer utblokking enn vi hadde regnet med i forkant, men vi utførte også denne delen med eget utstyr og egne mannskaper. Noen entreprenører vil hevde at det er en større risiko, spesielt med tanke på grunnforhold, men vi har ikke den oppfatningen. Derfor ønsker vi flere oppdrag med denne entrepriseformen, sier Kristian Tangen. Tangen formidler entreprenørens erfaring med totalentreprise. Tirsdag 14.januar kl. 10.35

Vidar Gullhav, rørlegger og daglig leder i Norsk Rørteknikk AS
Vidar Gullhav er en innovativ rørlegger med base i Sandvika i Bærum. Det er gått åtte år siden rørleggeren undret seg over hvordan han kunne finne en løsning på det økende problemet med tette anboringer som knyttet private stikkledninger til den offentlige rørledningen.  Rør-entusiasten, som har jobbet med rør i nærmere 50 år, har kommet et godt stykke på vei til en løsning. Tirsdag 14.januar kl. 13.40

Antoine Walter
Antoine Walter er project Service Sales Manager hos Georg Fisher. Han er en ingeniør med bred erfaring i komplekse internasjonale prosjekter. Etter fem år i prosess- og applikasjonsutviklingen innen vann, slam og gassbehandling, begynte han i GF Piping Systems Services-teamet for å lede implementering, utvikling og digitalisering av innovative løsninger.  Han har vært involvert I en rekke prosjekter fra start til ferdigstillelse ute I felt. Antoine Walter er franskmann, og han vil holde sitt foredrag på engelsk. 
Tirsdag 14.januar kl. 14.00

Morten Trevland, grunnlegger av Mortens Rørinspeksjon AS
Morten Trevland har lang fartstid innen rørinspeksjon, og var med å stifte Rørinspeksjon Norge, Fortsatt er han en aktiv foredragsholder på kurs i RIN-regi og har i alle år vært en forkjemper for kvalitet i faget. Under årets Hallingtreff vil han argumentere for behovet for 3.partskontroll.
Tirsdag 14.januar kl. 14.20

Sverre Tragethon, salgs- og markedssjef, Hallingplast AS
Sverre Tragethon har vokst opp med rørproduksjon i Hallingplast siden han var en neve stor. Gjennom mange års erfaring har han sikret seg solid kompetanse, som han nå har stor nytte av som tredje generasjon Tragethon i familiebedriften Hallingplast AS.  Sverre har utdannelse som markedsøkonom og er i dag salgs- og markedssjef i Hallingplast AS, men også VD for Hallingplast AB i Sverige. Hallingplast AB har kontor i Alingsås, et steinkast fra Stenungsund. Han tar for seg forbedringspotensial innen PE-materiale. Tirsdag 14.januar kl. 15.25

Christian Skjæret, sivilingeniør og byggeleder,  Oslo kommune VAV
Christian Skjæret er sivilingeniør i Sweco, men har de siste 12 årene vært engasjert av Oslo kommune VAV som konsulent og byggeleder.  Under Hallingtreff vil han se nærmere på forbedringspunkter i forbindelse med levering og bruk av PE-materialer i anlegg.
PE-materialet i seg selv holder god kvalitet, men vi er avhengig av at alle som håndterer materialene også gjør en solid jobb. Det gjelder spesielt sveising. Her har jeg et inntrykk av at det i noen tilfeller gjøres en for dårlig jobb. Som byggeleder må jeg følge opp hvordan ledningene håndteres, men det er krevende å måtte være «vakthund» når man skal følge flere prosjekter samtidig. Derfor er vi avhengig av å kunne stole på at entreprenørene gjør en god jobb, sier Skjæret. Hør ham tirsdag 14.januar kl. 15.25

Lene Sparre Thunes, Sivilingeniør i polymerkjemi og Prosjektleder i Porsgrunn kommune
Hun har mer enn 20 års erfaring fra plastbransjen i Norge. Hun har jobbet som rådgiver ved plastavdelingen til Teknologisk Institutt og Norner, Polymer Institutt for materialer og  plastindustrien. I tillegg har hun jobbet for rørprodusenten Pipelife.  Hun tar for seg forbedringspotensial innen PE-materiale sett fra en prosjektleders ståsted og erfaringer. Tirsdag 14.januar kl. 15.25

Erling Holm, sivilingeniør, Erling Holm ApS 
Den danske sivilingeniøren Erling Holm har i over 40 år vært en reisende i vann, der han har fokusert på utvikling og formidling. Han er blant de fremste i Norden når det gjelder kompetanse på vann og vannets bruksområder. Onsdag 15.januar kl. 09.50

Holm har i en årrekke påtatt seg ulike oppgaver innen vannbransjen. Det har blant annet handlet om strategier, forskjellige former for benchmarking, utvikling av organisasjoner, utarbeidelse av rammeavtaler, samspillskontrakter og ulike former for anbud. Han har vært konsulent og «frilans» for en rekke private og offentlige virksomheter og har også lang erfaring med undervisning innen avløpsteknikk. Holm har skrevet flere lærebøker relatert til vann- og avløpsbransjen. Han har også arbeidet med fornyelse av ledningssystemer for en rekke danske og norske kommuner og interkommunale selskaper.
Erling Holm ønsker først og fremst å være en sparringpartner og idè-generator for ulike aktører i vannbransjen. Det er gjennom årene blitt hundrevis av foredrag, kurs og temadager. Holm har ved flere anledninger også deltatt på Hallingtreff.  Denne gang vil han ta for seg temaet «Overvann som ressurs». Onsdag  15.januar kl. 09.50

Therese Holm Thorvaldsen, prosjektleder Bærum kommune
Therese Holm Thorvaldsen er nylig engasjert som spesialrådgiver i planavdelingen, vann og avløp i Bærum kommune. Hun arbeider med prosess for innovativ offentlig anskaffelse av fremtidsrettede overvannsløsninger, og er prosjektleder for innovasjonspartnerskapet «Fremtidsrettet avløp- og overvannshåndtering i fortettete byforsteder». Therese har en master i økonomi fra Toulouse, Frankrike, og har de siste ni årene arbeidet i Multiconsult med tidlig fase samfunnsutredninger, med særlig fokus på evalueringer, og gevinstanalyser av innovative offentlige anskaffelser.
-For å få til fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder, som Bærum, er vi i vann og avløp helt avhengig av tverrfaglig samarbeid både med andre enheter i kommunen og med næringslivet, sier hun. Markedet er fullt av gode løsninger og vilje til å utvikle nye løsninger innen dette feltet. Vi ser frem til oppfølging av dette både gjennom løsninger som kan implementeres på kort sikt, og gjennom lengre utviklingsløp, som innovasjonspartnerskap med næringslivet. Hun vil fortelle om prosjektet "Innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder." Onsdag  15.januar kl. 10.10

Elisabeth Hovda, Sjefingeniør, Oslo kommune VAV
Elisabeth Hovda leder materialkomiteen i Oslo kommune VAV og har dermed sterk påvirkning på de valg kommunen gjør. Under Hallingtreff vil hun komme med eksempler på valg, og hvorfor under temaet materialvalg i små og store kommuner. Onsdag 15.januar kl. 11.20

Dag Bruun Tobiassen, Ingeniør, Kristiansand kommune 
Det skal handle om materialvalg for ulike prosjekter i Kristiansand kommune når den erfarne ingeniøren Dag Bruun Tobiassen entrer podiet på Vestlia. Onsdag 15.januar kl. 11.30

Olav Nilssen, Sjefingeniør, Trondheim kommune
Olav Nilssen har jobbet 20 år som VA-konsulent og de siste 25 år som prosjektleder og forvalter av vann- og avløpsnettet i Trondheim.  Han har vært medlem av materialkomiteen i Norsk Vann i en årrekke samt jobbet mye med NoDig-prosjekter. Det skal handle om materialvalg for ulike prosjekter i Trondheim kommune når den erfarne sjefingeniøren Olav Nilssen entrer podiet på Vestlia. Onsdag 15.januar kl. 11.40

Ole Petter Habbestad, Drifts- og prosjektleder,
Bømlo Vatn og Avløpsselskap.
Ole Petter Habbestad (56) har jobbet som prosjekt- og driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS ( BVA ) siden 2003.I åra fra 2003 har BVA hatt sterk fokus ledningsfornying, utbygging  og lekkasjekontroll. Tidligere stillinger er teknisk leder i fiskeindustrien og andre jobber innen bygg og anlegg. Onsdag 15.januar kl. 11.50

Bjørn Inge Evje, Salgsingeniør VA, Xylem Water Solutions Norge AS
Bjørn Inge Evje arbeider i Xylem Water Solutions Norge AS som salgs ingeniør VA
I hovedsak prosjekterer og levere han større pumpestasjoner til kommuner i Rogaland både plassbygde og prefabrikkerte.
Evje har 14 års fartstid i Xylem hvorav de 5 første på service både på land og offshore, og deretter 2 år som salgs ingeniør mot industrikunder.
De siste 7 år har han jobbet mot VA sektoren.Om seg selv sier han å være noe over gjennomsnitte interessert i faget som jeg stortrives å arbeide i.Onsdag 15.januar kl. 13.00

Gro Gaarder, Avdelingsleder VA Forvaltning, Seksjon kommunalteknikk, Indre Østfold kommune
Gro Gaarder er utdannet innen næringsmiddelfag ved Høgskolen i Sør Trøndelag, og senere prosjektledelse ved Høgskolen i Vestfold. Hun har jobbet som laboratorieingeniør på næringsmiddeltilsynet og AnalyCen (nå Eurofins) frem til i 2006. Hennes kommunale bakgrunn er et år som avdelingsingeniør VA i Hobøl kommune, og 11 år i Marker ( og Aremark og Rømskog) kommune som avdelingsingeniør VA, hvorav de 2 siste årene som faglig ansvarlig  for vann og avløp. I Marker var hovedansvaret vært knyttet til Miljøprosjektet Haldenvassdraget og opprydding av avløp i spredt bebyggelse inkludert trykkavløp. I tillegg har hun de siste årene også hatt ansvar innen kommunalt nett, renseanlegg og drikkevannsforsyning. Hun Begynte i Eidsberg, nå Indre Østfold kommune, sommeren 2018 og  jobber som prosjektleder på VA avdelingen, og har blant annet ansvaret for et pilotprosjekt innen  trykkavløp. Eidsberg kommunen slo seg 1.januar 2020 sammen med Askim, Trøgstad, Hobøl og Spydeberg og ble Indre Østfold kommune og Gro er nå avdelingsleder for VA-forvaltning, hvor spredt avløp/trykkavløp er et av ansvarsområdene i den nye kommunen. Onsdag 15.januar kl. 13.15

Daglig leder i NRV/NRA, Thomes Trømborg
Thomes Trømborg kom fra stillingen som daglig leder i GIVAS IKS, før han tok over sjefsstolen i NRA IKS og NRV IKS i 2015.  Trømborg har økonomiutdannelse fra BI, og ingen formell VA-bakgrunn. Han mener likevel man kommer svært langt med sunn fornuft i norsk vannbransje.
Under Hallingtreff vil han fortelle hvorfor han kan slå fast at bestiller kompetanse er et fremmedord i norske kommuner.
-Evnen til å tenke nytt er en viktig del av bestillerkompetansen. Spesielt små kommuner er avhengig av eksterne rådgivere som i stor grad bruker blåkopi framfor å tenke nye og framtidsrettede løsninger, hevder han.  
-Den største bekymringen er at vi dag benytter gårsdagens tekniske løsninger, og enda mer bekymringsfullt er det at vi fortsatt investerer i gårsdagens teknologi.
Det er også svært betenkelig at mange av oss ser at måten vi driver på er lite bærekraftig, - og likevel gjør vi ikke noe med det. Nå må vi komme oss ut av den boblen og ta oss selv i nakkehårene og revurdere vår rolle og våre arbeidsmetoder. Vi må legge fram gode løsninger for å få de rette rammebetingelsene, og det er en viktig del av bestillerkompetansen, mener han. Onsdag 15.januar kl.09.00

 

Borghild T. Folkedal, sivilingeniør Asplan Viak AS
Borghild T. Folkedal leder programkomiteen for Hallingtreff 2019. Hun blir også i år møteleder sammen med Martina B. Svedahl. Borghild er utdannet sivilingeniør fra NTNU og jobber til daglig i Asplan Viak, med kontor i Drammen. Hun har også bakgrunn fra Norconsult og Hawle Water Technology Norge AS. I 2013 ble hun engasjert av SSTTs arbeidgruppe, og er nå leder av den norske arbeidsgruppa. Folkedal har et brennende engasjement for at flere skal lære mer om NoDig-metodene, og ta disse i bruk der det er samfunnsøkonomisk gunstig.

 

Martina Bergh Svedahl , VA-ingeniør i Asplan Viak AS

Martina er  også  fagkoordinator for NoDig. Martina er Can.mag fra Høgskolen i Bø i Telemark og VA-ingeniør fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, NMBU på Ås. Hun har blant annet vært inspektør i Mattilsynet, miljøhygieniker i Næringsmiddeltilsynet og gruppeleder for Vann- og miljø i Asplan Viak i Drammen. Martina er også fagsekretær i Rørinspeksjon Norge, og har deltatt ved en rekke Hallingtreff opp gjennom årene. 

Påmelding

Hallingtreff 2020 er fulltegnet. Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Siste nytt

Hold deg oppdatert på våre nyheter!

Nyheter ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner